Wskaźniki finansowe

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Wskaźniki finansowe 

Wskaźniki finansowe wykorzystuje się do analizy sprawozdania finansowegoPrzystępując do analizy należy zwrócić uwagę na niejednolite nazewnictwo jakie możemy spotkać w literaturze. Obszar zdolności do regulowania zobowiązań określany jest najczęściej jako płynność. Poziom zadłużenia jako zadłużenie ( ale także jako wspomaganie kapitałowe, wspomaganie finansowe, wypłacalność finansowa, stopień zadłużenia, niezależność finansowa). Wyniki finansowe jako rentowność lub zyskowność. Sprawność działania na rynku jako sprawność działania ( ale także jako sprawność zarządzania aktywami, aktywność, obrotowość). Wartość rynkowa określana jest jako wartość rynkowa ( ale także jako rynkowa wartość akcji i kapitału, efektywność akcji lub pozycja firmy na rynku kapitałowym).

analiza wskaźnikowa

Do przeprowadzenia analizy służą następujące wskaźniki finansowe:

1. Wskaźniki płynności są dla inwestora jednymi z ważniejszych  wskaźników finansowych, określają bowiem zdolność spółki do wywiązywania się z bieżących zobowiązań. Ostrzegają inwestora przed możliwością upadłości spółki w przypadku utraty płynności

Należą do nich:

a) wskaźnik płynności bieżącej;

b) wskaźnik płynności szybkiej;

c) wskaźnik płynności gotówkowej;

d) kapitał obrotowy w dniach obrotu.

Więcej na temat wskaźnika na stronie wskaźniki płynności.

2. Wskaźniki zadłużenia (zadłużenie) pokazują w jakim stopniu spółka jest zdolna do spłaty swojego zadłużenia długoterminowego.

Należą do nich:

a) wskaźnik ogólnego zadłużenia;

b) wskaźnik zadłużenia długoterminowego;

c) wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych;

d) wskaźnik pokrycia obsługi długu z wyniku finansowego netto;

e) wskaźnik pokrycia obsługi długu z EBIT-u;

f) wskaźnik pokrycia obsługi długu z cash flow;

g) wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych.

Więcej na temat wskaźnika na stronie analiza wskaźnikowa.

3. Wskaźniki związane z wynikiem finansowym ( rentowność lub zyskowność) – oceniają rentowność spółki. Należą do nich:

a) wskaźnik pokrycia straty z lat ubiegłych zyskiem bieżącym;

b) wskaźnik operacyjności;

c) wskaźnik rentowności sprzedaży;

d) wskaźnik zwrotu ze sprzedaży;

e) wskaźnik rentowności majątku;

f) wskaźnik rentowności kapitału własnego.

Więcej na temat wskaźnika na stronie wskaźniki rentowności.

4. Wskaźniki sprawność działania na rynku jako sprawność działania (aktywności, obrotu) określa sposób wykorzystania aktywów obrotowych. Należą do nich:

a) wskaźniki płynnościowe:

 • wskaźnik rotacji należności;
 • wskaźnik cyklu należności;
 • wskaźnik rotacji zapasów,;
 • wskaźnik cyklu zapasów;
 • wskaźnik okresu płacenia zobowiązań;
 • wskaźnik cyklu środków pieniężnych.

b) wskaźniki aktywności oparte na kosztach:

 • wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych;
 • wskaźnik pokrycia kosztów kapitałem obrotowym;
 • wskaźnik poziomu kosztów finansowych.

c) wskaźniki rotacji majątku:

 • wskaźnik globalnego obrotu aktywami;
 • wskaźnik rotacji środków trwałych;
 • wskaźnik rotacji majątku obrotowego.

d) wskaźniki gospodarowania zasobami:

 • wskaźnik wydajności pracy;
 • wskaźnik stopnia finansowania przyrostu środków trwałych z amortyzacji;
 • wskaźnik ceny giełdowej;
 • wskaźnik ceny do kapitału własnego.
 • wskaźnik finansowania przyrostu środków trwałych z cash flow.

Więcej na temat wskaźnika na stronie analiza wskaźnikowa.

5. Wskaźniki wartości rynkowej (wartość rynkowa) to połączenie informacji z analizy sprawozdania finansowego z informacjami z rynku. Określa oczekiwania inwestorów co do przyszłości spółki. Należą do nich:

a) wskaźnik zysku na akcję;

b) wskaźnik wartości księgowej akcji;

c) wskaźnik stopy zyskowności akcji;

d) wskaźnik stopy dywidendy;

e) wskaźnik stopy wypłaty dywidendy;

f) wskaźnik celowości inwestycji (PER);

Więcej na temat wskaźnika na stronie analiza wskaźnikowa.

Zobacz także interesujące frazy:

 • wskaźniki finansowe wzory;
 • branżowe wskaźniki finansowe;
 • wskaźniki finansowe interpretacja.